Namer Architecture

תקנון תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות לסיפוק קופונים לבניית בית

תנאים והגבלות אלה (להלן “הסכם”) מסדירים את השימוש בשירות הקופונים (להלן “השירות”) הניתן על ידי “יוחאי נמר אדריכלות (להלן “הספק”) לאנשים פרטיים (להלן כ”משתמשים”) העוסקים בבניית בתים פרטיים (להלן: “לקוחות”). על ידי גישה או שימוש בשירות, המשתמשים מסכימים להיות מחויבים להסכם זה. אם אינך מסכים לתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות.

1. תיאור השירות

1.1 השירות המוצע על ידי הספק מאפשר ללקוחות לגשת ולנצל קופונים והנחות מחברות שונות (להלן “סוחרים”) המספקות שירותים הקשורים לבניית בית.

1.2 הקופונים וההנחות הניתנים על ידי הסוחרים כפופים לזמינות ולתנאים שנקבעו על ידי כל סוחר. הספק אינו מבטיח את הזמינות, הדיוק או התאמתם של הקופונים או ההנחות.

2. חובות המשתמש

2.1 המשתמשים חייבים להיות בני 18 לפחות ובעלי כשירות משפטית להיכנס להסכם זה.

2.2 המשתמשים מסכימים לספק מידע מדויק ועדכני בעת השימוש בשירות, לרבות פרטי התקשרות ומידע על הפרויקט.

2.3 המשתמשים אחראים לאינטראקציות שלהם עם הסוחרים. הספק לא יישא באחריות לכל מחלוקת, נזק או הפסדים הנובעים מאינטראקציות מסוג זה.

2.4 על המשתמשים להשתמש בקופונים ובהנחות בתום לב ולשימוש אישי בלבד. שכפול, מכירה חוזרת או העברה של הקופונים או ההנחות לצדדים שלישיים אסורים בהחלט.

3. קניין רוחני

3.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימנים מסחריים, סמלי לוגו ותוכן, הקשורים לשירות הינן בבעלות הספק או נותני הרישיונות שלו. למשתמשים מוענקת זכות מוגבלת, לא בלעדית, שאינה ניתנת להעברה להשתמש בשירות אך ורק למטרת ניצול הקופונים וההנחות.

3.2 אין למשתמשים להעתיק, לשנות, להפיץ או ליצור יצירות נגזרות המבוססות על השירות או תוכנו ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק.

4. הגבלת אחריות

4.1 הספק שואף להבטיח את הדיוק והאמינות של השירות; עם זאת, הספק אינו מבטיח שהשירות יהיה נקי מטעויות, ללא הפרעות או זמין בכל עת.

4.2 הספק לא יישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע או בקשר עם השימוש בשירות, לרבות אך לא רק, אובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה עסקית.

5. פרטיות

5.1 הספק מכבד את פרטיות המשתמשים שלו ומחויב להגן על המידע האישי שלהם. מדיניות הפרטיות של הספק מתארת את האיסוף, השימוש והחשיפה של נתונים אישיים וניתן לגשת אליהם בנפרד באתר האינטרנט של הספק.

6. סיום

6.1 הספק שומר לעצמו את הזכות להשעות או להפסיק את השירות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת או חבות.

6.2 המשתמשים רשאים להפסיק את השימוש שלהם בשירות בכל עת על ידי יצירת קשר עם הספק או ביצוע ההנחיות הניתנות בשירות.

7. חוק חל וסמכות שיפוט

7.1 הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או בקשר אליו תוגש לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ישראל.

8. ההסכם כולו

8.1 הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בין הספק למשתמשים לגבי השימוש בשירות והוא גובר על כל הסכמים או הבנות קודמים, בין בכתב ובין בעל פה.

9. שינויים

9.1 הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן תנאים והגבלות אלה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. המשתמשים אחראים לעיין באופן קבוע בתנאים וההגבלות כדי להישאר מעודכנים בכל שינוי. המשך השימוש בשירות לאחר כל שינוי מסמל את הסכמת המשתמשים לתנאים וההגבלות המתוקנים.

10. שיפוי

10.1 המשתמשים מסכימים לשפות ולחזק את הספק מכל תביעה, נזק, התחייבות או הוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים או בקשר עם השימוש שלהם בשירות, הפרה של כל החוקים הרלוונטיים או הפרה של זה. הֶסכֵּם.

11. ניתוק

11.1 אם תנאי כלשהו בהסכם זה יימצא בלתי חוקי, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, שאר ההוראות ימשיכו בתוקף ובתוקף.

12. ויתור

12.1 כישלון הספק לאכוף זכות או הוראה כלשהי בהסכם זה לא יהווה ויתור על הזכות או הוראה זו.

13. פרטי קשר

13.1 בכל שאלה, דאגה או בירור לגבי תנאים והגבלות אלה או השירות שניתן, המשתמשים יכולים ליצור קשר עם הספק בכתובת הבאה:

יוחאי נמר אדריכלות

[email protected]

052-5329670

על ידי גישה או שימוש בשירות, המשתמשים מאשרים כי קראו, הבינו והסכימו להיות מחויבים לתנאים והגבלות אלה.

תנאים והגבלות אלה ייכנסו לתוקף ממועד קבלתם על ידי המשתמשים וימשיכו עד לסיומם בהתאם לסעיף 6.

Phone icon
052-5329670
WhatsApp icon
Whatsapp